Test

I Sydøstjysk fodbolddommerklub arrangerer vi løbe og teoritest i August måned. DBU Jylland (Og dermed også andre dommerklubber) har andre datoer hvor de afholder deres tests. Du kan på Fokus via Dbunet se hvornår der afholdes test, du kan frit deltage i andre klubbers test og tilmelding foregår KUN via Fokus portalen.

Hvem er omfattet af test (Grupper)

Gruppe nr.Hvem
1Dommere, der virker i rækkerne fra serie 3 og opefter
2Linjedommere i alle rækker
3Udviklere
4Vejledere

Hvordan skal test gennemføres

Udgangspunktet er, at test afholdes omkring sommerferien over 2 dage. Retest afholdes i sidste halvdel af august.

Derudover afholdes der Regionale tests når der er behov for det. Primært for lokal talentgruppe, ny oprykkede dommere til serie 3, samt dommere der ved tidligere lejlighed ikke har gennemført test pga. skade, dumpet test, afbud, sygdom eller lignende og hvor dommers indplacering er afhængig af en gennemført test.

Hvilke test skal gennemføres

Obligatorisk teorigennemgang

Alle grupper 1,2, 3, og 4 skal gennemgå obligatorisk teorigennemgang, som er et 3 timers kursus, der udbydes gennem DBU. Kurset kan tages både lokalt hos en dommerklub, eller online. Kurset skal gennemføres hvert år.

Teoretisk test

Gruppetest

  • Gruppe 1 skal testes i ulige år
  • Gruppe 3 skal testes hvert år
  • Gruppe 4 skal testes hvert år

For grupperne 1, 3 & 4 er der tale om en teoritest, som afvikles som gruppeeksamen (max. 4 personer ad gangen) med en varighed på ca. 30 minutter med deltagelse af Diplominstruktør og Dommerinstruktør.

Individuel test
Gælder kun for dommere der er ny oprykket til serie 3 samt for nyuddannede udviklere.
Der er tale om en teoritest af maks. 30 minutters varighed med deltagelse af en Diplominstruktør og en Dommerinstruktør

Fysisk test

Fysisk test er nu FIFA, YOYO samt Coopertest.

RækkeVirkeFIFAYOYOCooper
DSDommerEj muligt17/4Ej muligt
DSLinjedommer40 ture (20/20)15/4Ej muligt
JSDommer40 ture (20/20)15/8Ej muligt
JSLinjedommer28 ture (20/20)14/2Ej muligt
S1Dommer40 ture (20/20)15/8Ej muligt
S1Linjedommer28 ture (20/20)14/2Ej muligt
S2Dommer40 ture (20/20)15/8Ej muligt
S2Linjedommer28 ture (20/20)14/22000 meter
S3Dommer28 ture (20/20)14/220000 meter

FIFA-test

1 tur består af 75 meters løb på 20 sekunder efterfulgt af 25 meters gang på 20 sekunder.
Lydfil FIFA test

Lav en bane på 100 meter – mål afstand 75 meter.
Løb 75 meter på 20 sekunder.
Gå 25 meter på 20 sekunder.
Start forfra – 40 eller 28 gange og test er bestået.

YOYO-test

Der løbes 20 meter frem, vending og retur 20 Meter – 5 meter afløb. Hastigheden øges efter hver runde.
Tilbydes kun lokalt hvis det kommer et direkte ønske fra en dommer. Alternativt er der flere udbudte YoYo tests i Regionen.
Lydfil YOYO test

Cooper-test

Der skal løbes minimum 2.000 Meter på 12 minutter.

Testkrav for dommere på plus 70 år

Teoretiske testkrav

Man har som andre dommere mødepligt til den obligatoriske teoritest.

Fysiske testkrav

Der er ikke længere løbekrav for dommere over 70 år.

Retningslinjer for afvikling af fysisk test.

En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed. Dommeren bestemmer selv om man vælger at løbe yoyo test eller fifatest (eller coopertest hvis denne er mulig i indrangeringen).

Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering: Så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man ned til pågældende række. Det betyder, at hvis man dumper en test, så rykkes man ned med det samme. Består man efterfølgende i test nr. 2 – rykkes man tilsvarende tilbage.

Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.

En dommer kan ikke kombinere Cooper og yoyo-testen, man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe og kun 1 test er gældende.

Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen, skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.

Såfremt en dommer består løbetest i Juni, Juli eller August måned til en højere række og rykker op i den pågældende række ved forårsindrangeringen, er testen fra Juni, Juli eller August gældende.

Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har bevæget sig i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.

Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer.

Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.

En dommer kan modtage 2 advarsel på den sidste tur (frem og tilbageløb), såfremt man ikke har løbet halvvejs og samtidig forladt banen. Såfremt en dommer modtager 2 advarsler på samme tur, er testen ikke bestået. Præcisering: I YOYO testen kan man fx godt få en advarsel for fx tyvstart – og i samme runde også få advarsel nr.2 for ikke at nå hjem til tiden. Dommeren skal dog have disse advarsler at vide med det samme, de sker.

I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.

Hvis test ikke gennemføres – konsekvenser

Afbud, sygdom eller skade

Alle afbud skal ske skriftligt testudvalget på mail test.sydoest@gmail.com
Afbud skal indsendes hurtigt muligt og senest på dagen til testen.
Der skal gives en begrundelse for afbud.
Ved afbud skal dommeren selv finde ny test i regionen.
Et lovligt afbud tæller ikke som forsøg.
Et ikke-accepteret afbud tæller som forsøg. Det er den Regionale Udviklerformand, der efter Udviklergruppens eller Testudvalgets indstilling bestemmer, om et afbud er accepteret eller ej.

Udeblivelse

Møder man ikke op til test eller ikke har fået godkendt afbud/orlov tæller
udeblivelsen som forsøg.

Dumpet test

Består man ikke testen er der brugt et forsøg.

Retest

Der afholdes som udgangspunkt ikke retest for obligatorisk teorigennemgang. DBU Jylland udbyder sammen med Dommerklubberne et antal aftener til obligatorisk teorigennemgang. Gennemføres dette kursus ikke sker der nedrykning til serie 4.
Der afholdes minimum en fysisk retest regionalt, hvilket sker minimum 14 dage efter at den sidste ordinære test er afholdt regionalt.

Afbud til retest

Proceduren er tilsvarende som beskrevet ovenfor om afbud. Accepteres afbud skal den pågældende dommer deltage på en anden retest, når der igen afholdes en sådan. Kan den pågældende ikke møde frem til den efterfølgende indkaldte test/retest, gælder dette som et forsøg uanset årsagen.
Har dommeren nu brugt 2 forsøg, sker der nedrykning til serie 4 uden mulighed for linjedommeropgaver. Ellers har pågældende endnu et forsøg, som skal bestås senest næste gang, der indkaldes til test eller retest. Har pågældende fortsat ikke bestået testen, sker der nedrykning til serie 4 uden mulighed for linjedommeropgaver.

Udeblivelse fra retest

Møder den pågældende ikke frem til test, nedrykkes pågældende til serie 4 uden mulighed for linjedommeropgaver.

Dumpet til retest

Bestås testen ikke, nedrykkes pågældende til serie 4 uden mulighed for linjedommeropgaver.

Spørgsmål

Spørgsmål til Test eller andet omkring denne skrivelse skal rettes til SydøstjyskFodbolddommerklub ´s Testudvalg på mail som er test.sydoest@gmail.com