Fysisk og teoretiske krav

Pr. 1. januar 2016 trådte den nye dommerstruktur på breddesiden i kraft. Det betød, at dommerområdet for breddedommere blev lagt ind under Foreningen af Lokalunioner under DBU (der er 6 lokalunioner under DBU). Der blev i forbindelse med ændringerne organisatorisk nedsat en ny Breddedommergruppe (BDG) med en repræsentant fra hver lokalunion i Danmark, samt en formand. En af  de  første opgaver, som BDG har beskæftiget sig med, er krav og afvikling af fysiske test. Under arbejdet med kravene kom det frem, at der enkelte steder var små nuancer i de krav, der blev stillet til dommeren.

Det har BDG ønsket at udligne og det kan betyde, der er ændrede krav til dig i forhold til, hvilke testkrav der stilles, førend du kan virke som dommer i en bestemt indrangering. Da de ændringer til testkrav enten er uændret eller lavere for dig som dommer, har vi valgt at implementere ændringerne allerede fra i år.  Vi finder det mest hensigtsmæssigt, at der er ens krav for alle dommere i Danmark.

Begrebet fysiske test i forbindelse med fodbolddommergerningen har i mange år været genstand for diskussion omkring krav i forhold til ambitioner, alder og erfaring. BDG har derfor bestemt at se de fysiske testkrav efter i sømmene og har besluttet, at der i 2016 nedsættes en ad hoc-gruppe, der skal beskæftige sig med enten at verificere, at vi har de rigtige krav eller komme med en anbefaling til de mest retfærdige testkrav/former set ud fra bl.a. kondition, alder, erfaring, behov mv. Gruppen kommer til at bestå af dommerfaglige personer, men også personer med stor ekspertise i at fastsætte fysiske mål til bestemte formål. Det kunne være fysiske trænere, idrætsforskere m.fl.  Målet med gruppens arbejde er at få et gennemarbejdet sæt af fysiske tests, som vil favne de fysiske krav, der skal stilles til fodbolddommere fremover.

Her kan du læse mere omkring fysisk test og teoritest:

Teoretiske Testkrav

Oprykning til indrangeret række
En dommer betragtes som indrangeret ved oprykning til højeste lokale række, hvor der ikke påsættes linjedommere.
Dommeren eksamineres enkeltvis/varighed højest 30 minutter i den sæson, hver dommeren rykkes op i den indrangerede række jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Indrangeret
Dommeren indrangeret i serie 3/udviklere og opefter testes teoretisk ved en årlig gruppeeksamen (max. 4 personer pr. gruppe/varighed 30 minutter) jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Indstillede DS dommere og talentdommere under DBU
Dommere der indplaceres under DBU (som talentdommer eller direkte indstillet DS dommer) testes årligt ved en individuel mundtlig test/varighed 30 minutter jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Fysisk Testkrav


Nedenstående test er gældende:

Ændringer

Alle tests afvikles som Yo-Yo test på den officielle måde, dvs. 20/20.

Cooper er nedsat til 2000 m på 12 min.

Dommere indplaceret i serie 3 skal løbe 14.8

Dommere indplaceret i serie 4, 5, 6 eller ungdom, der skal virke som linjedommere, skal løbe 14.2

Skema 

NAVNYO-YOBANE MULIGHED
LINJEDOMMER I DIVISIONERNE17/4YOYO-20
DSDømme17/4YOYO-20
DSVinke15/4YOYO-20
JSDømme15/8YOYO-20
JSVinke14/2YOYO-20
S1Dømme15/8YOYO-20
S1Vinke14/2YOYO-20
S2Dømme15/8YOYO-20
S2Vinke14/2YOYO-20/COOPER
S3Dømme14/8YOYO-20/COOPER

Bemærk dog: pga. forskellighed i antal hold/rækker og hvornår der påsættes linjedommere, så kan du ikke umiddelbart sammenligne testkrav i de enkelte rækker mellem landsdele.

Testkrav for dommere på plus 70 år

Teoretiske testkrav:
Man har mødepligt til dommerklubbens teoriundervisning henover vinteren. Dommerklubben skal sende liste med navne på de dommere over 70 år, som har fulgt teoriundervisningen, til LU. Dette gøres én gang årligt pr. 01.04.
Fysiske testkrav:
Såfremt man som dommer over 70 år ønsker at dømme i LU-rækkerne i 5- til og med 9-mands:
Man skal kunne løbe 800 m på 10 min. Test foretages af dommerklubben og liste med beståede dommere sendes til LU pr. 01.04.

Såfremt man som dommer over 70 år – udover ovennævnte – ønsker at dømme 11-mands:
Man skal kunne løbe 1200m på 10 min. Test foretages af dommerklubben og liste med beståede dommere sendes til LU pr. 01.04.
Er man indrangeret dommer, skal den pågældende rækkes testkrav kunne opfyldes.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er noget krav til, at ovenstående fysiske test skal foregå på en løbebane.

Retningslinjer for afvikling af fysisk test – udgivet af DBU JYLLAND 23/10 2018